توجه: خدمات غیر حضوری در حال حاضر فقط مخصوص بازنشستگان مشهد می باشد!؟
جهت استفاده از خدمات غیر حضوری با کلیک روی گزینه ذیل به سامانه خدمات الکترونیک
کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی به آدرس http://www.ekanon.ir متصل خواهید شدسامانه خدمات الکترونیک کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعیدر صورت بروز هر گونه ایراد فنی در مرحله ثبت نام با خدمات پشتیبانی کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان خراسان رضوی تماس حاصل فرمایید.