مدارک لازم جهت ثبت نام بیمه عمر

خانواده های بازنشستگانی که از تاریخ :94/09/01 به بعد فوت نموده اند (دارای بیمه تکمیلی) بایستی جهت ثبت نام بیمه عمر متوفی با در دست داشتن مدارک ذیل به دفتر کانون مراجعه فرمایند. 1-تصویرخلاصه فوت صادره ثبت احوال (کپی برابر اصل)* 2-تصویرگواهی فوت پزشک قانونی یا پزشک معالج (کپی برابر اصل) * 3- تصویرگزارش حادثه درصورت فوت براثرحادثه (کپی برابر اصل) * 4-تصویر تمامی صفحات شناسنامه وکارت ملی (کپی برابراصل) * 5-گواهی انحصار وراثت به کانون * 6- وکالتنامه وکیل وراثت و شماره حساب بانک رفاه نامبرده
لینک اطلاعیه:
تاریخ ثبت اطلاعیه:1394-07-08