تاریخچه

سازمانهای غیر دولتی می توانند تاثیرات کیفی زیادی بر نظام های اجتماعی داشته باشند، برای تشکیل فعالیت سازمانهای مذکور دلایل و ماموریتهای خاصی برشمرده اند که اهم آنها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد
1- حضور و مشارکت نخبگان و فرهیختگان در تصمیم گیری ها و اجرای طرحها و برنامه ها
2- استفاده از خرد جمعی
3- استفاده از تجربیات گروههای مختلف در امر مربوط به خود
4- سازماندهی گروههای اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف اجتماعی و فرهنگی
5- کمک به دستگاههای تصمیم گیر با ارائه نظرات و دیدگاههای کارشناسی
6- انجام مطالعات و بررسی های علمی و کارشناسی در امور مربوط به گروه
7- نظارت بر عملکرد و اقدامات مسئولین مربوط و دستگاههای مرتبط
8- پیگیری سازمان یافته خواسته ها و انتظارات جهت حصول نتایج و اهداف مورد نظر

هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی

:

اعضای کانون
ابوالقاسم حاجی پور
اعضای کانون
عباس نصیرزاده
اعضای کانون
محمد سازور
اعضای کانون
علی اکبر حاجی جمهوری
اسفندیار یوسف پور
اعضای کانون
محمدحسین اسدالهی
اعضای کانون
حسن صدوقی
اعضای کانون
علی اسماعیل زاده
اعضای کانون
اسداله احمدزاده
اعضای کانون
سید تقی قاسمی شهری
اعضای کانون
محمد غلامی ریابی
اعضای کانون
عباسعلی عباسی

اهداف، منابع و ماخذ قانونی و جایگاه کانون در کشور

طبق اصل 26،29 و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای ماده 134 قانون کار و دستور العمل مصوب هیئت محترم وزیران به منظور حفظ حقوق و منابع مشروع و قانونی پیگیری جهت برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی از کارافتادگی خدمات بهداشتی درمانی مراقبتهای پزشکی وسایرموارد مربوط، این کانون تشکیل می شود
یکی از اصلی ترین وظایف کانون ها شناسایی مشکلات و مسایل بازنشستگان و دسته بندی آنها و انتقال به مراجع ذیربط که میتوانند زمینه پیدایی راه حلهای مناسب را فراهم سازد که در این راستای از نظرات کارشناسانه و خردمندانه مسایل و مشکلات جمعیت تحت پوشش نیز ازعمده مسئولیت های کانون های بازنشستگی بشمار می آید

وظایف اساسی و عام کانون:
1- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی کانون 
2- تعین و اعزام نماینده به مراجع قانونی
3- تشکیل کمیته های مختلف تخصصی و استفاده از کارشناسان و مشاوران به منظور بهبود امور مربوط به بازنشستگان
4- همکاری با سایر تشکلات کارگری قانونی
5- همکاری با سازمان کار و سازمان تامین اجتماعی در جهت پیشبرد بهتر مسایل مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران